អំពី​ពួក​យើង

ការស្វែងរកគុណភាពល្អបំផុត

Suzhou Peace & Harvest Industrial (P&H) ត្រូវបានបង្កើតឡើងក្នុងឆ្នាំ 2010 ជាក្រុមហ៊ុនផលិតក្រណាត់រាងជារង្វង់ដ៏ល្បីល្បាញនៅក្នុងទីក្រុង Suzhou ប្រទេសចិន ដែលមានឯកទេសក្នុងការផលិតក្រណាត់មុខងារ។ក្នុងនាមជាអ្នកផ្គត់ផ្គង់សកលសម្រាប់អតិថិជនល្បីៗជាច្រើនដែលមានតម្រូវការក្នុងក្រណាត់ត្បាញមុខងារ។

  • Suzhou peace & Harvest

ផលិតផល

Suzhou Peace & Harvest Industrial (P&H) ត្រូវបានបង្កើតឡើងក្នុងឆ្នាំ 2010 ជាក្រុមហ៊ុនផលិតក្រណាត់រាងជារង្វង់ដ៏ល្បីល្បាញនៅក្នុងទីក្រុង Suzhou ប្រទេសចិន ដែលមានឯកទេសក្នុងការផលិតក្រណាត់មុខងារ។